const 变量不变 let 变量可变
箭头函数,支持默认设置参数

const fn=(a=1,b=2)=>{return a+b;}
const fn1 = (a,b)=>a+b; //简写,当返回值可省略括号

字符模板,不再使用+链接字符串

const a = 20;
const b = 30;
const string = `${a}+${b}=${a+b}`;

解析结构

const obj={
  a:1,
  b:2,
  c:3
}
const {a,b}=obj; 对象解析结构
let [a, b, c] = [1, 2, 3];数组的解析结构
let [a, ...b] = [1, 2, 3]; 剩余运算 a=1 b=[2,3]

简写,当属性和值相同

const person = { name, age,fn(){
return  this.name;
} }等价
var person = {
 name: name,
 age: age
,
fn:function fn(){
return this.name;
}
};

class Person {
//构造方法
 constructor(name, age) { this.name = name; this.age = age; } 

getName() { return this.name } 

}

模块
接口定义可以是变量,函数,类

var m=1
export {m}
export default默认方法或变量
import {m} from 'm';
最后修改:2020 年 12 月 02 日 11 : 12 PM
对您有帮助的话,请赏包辣条吧 ^~^